การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

|

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปี 2567