ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 7 มิถุยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเปือยน้อยและการตรวจติดตามแผนการกำกับผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่นายอำเภอเปือยน้อย

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เ

อ่านเพิ่มเติม »