โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

|

งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เทศบาลตำบลสระแก้ว ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565