ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลสระแก้ว สายทางบ้านหัวขัว-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|