ร่วมกิจกรรมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

|

ในวันที่ 7 มิถุยายน 2565 นายพรม ประตา และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น