ประชุมสภาเทศบาลตำบลสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

|

ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลสระแก้ว จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและเห็นชอบข้อราชการด่วน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสระแก้ว