ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

|

ในวันที่ 5 เมษายน 2565 สภาเทศบาลตำบลสระแก้ว เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสระแก้ว