ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

|

ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลสระแก้ว จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสระแก้ว โดยรายงานสถานะการเงินของกองทุน พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และติดตามผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ประจำปี 2564