ประกาศเทศบาลตำบลสระแก้ว เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานอืนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

|