ประกาศเทศบาลตำบลสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

|