ประกาศเทศบาลตำบลสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสี่อมสภาพ

|