ประกาศเทศบาลตำบลสระแก้ว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและนโยบายให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)

|