ประกาศจังหวัด ขอนแก่น เรื่องเจนตารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

|