ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

|

สถิติการใช้บริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค2564

สถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปี 2564