กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

|

 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสระแก้ว ณ ลานวัดโพธิ์ศรีบ้านสระแก้ว หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว