กิจกรรมจิตอาสา

|

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวัดธาตุกู่ทอง ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย