การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

|

คำสั่งเทศบาลตำบลสระแก้ว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

แนวปฏิบัติ Dos&Don’t

ส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่