การเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง

                    เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๒ เขต ดังนี้


เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ชุมชน

     1. บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ฝั่งทิศเหนือตลอดแนว  

     2. บ้านเก่าค้อ   หมู่ที่ 3

     3. บ้านวังหิน   หมู่ที่ 7

     4. บ้านหัวขัว   หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย

     5. บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 4 ตำบลเปือยน้อย

         

                                       

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบไปด้วย ชุมชน

     1. บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ฝั่งทิศใต้ตลอดทั้งแนว

     2. บ้านนาเสียว   หมู่ที่ 5

     3. บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6

 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7)

                               - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   1,382   คน

                               - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 1,381 คน


จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๓)

                  - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 1,382 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,620 คน

คิดเป็นร้อยละ 83.95