พื้นที่

พื้นที่   เทศบาลตำบลสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 36.69 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22, 322 ไร่