แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3/2563 24 กรกฎาคม 2563 44
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2/2563 24 กรกฎาคม 2563 39
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1/2563 24 กรกฎาคม 2563 39
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4/2562 24 กรกฎาคม 2563 39
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3/2562 24 กรกฎาคม 2563 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วง 08 เมษายน 2563 80
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วง 25 มีนาคม 2563 76
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 08 พฤศจิกายน 2562 160
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน 05 พฤศจิกายน 2562 116
รานงายผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งป.2562 29 ตุลาคม 2562 108
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.2563 29 ตุลาคม 2562 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแสง 13 สิงหาคม 2562 154
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแสง 24 กรกฎาคม 2562 147
ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 21 มิถุนายน 2561 250
สรุป ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 มิถุนายน 2561 262
ประกาศ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาเสียว 21 มิถุนายน 2561 275
ประกาศ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 21 มิถุนายน 2561 272
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หลังร้านค้าชุมชน 21 มิถุนายน 2561 241
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 มิถุนายน 2561 214
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 21 มิถุนายน 2561 229