แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3/2563 24 กรกฎาคม 2563 12
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2/2563 24 กรกฎาคม 2563 10
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1/2563 24 กรกฎาคม 2563 8
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4/2562 24 กรกฎาคม 2563 10
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3/2562 24 กรกฎาคม 2563 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วง 08 เมษายน 2563 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วง 25 มีนาคม 2563 50
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 08 พฤศจิกายน 2562 120
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน 05 พฤศจิกายน 2562 90
รานงายผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งป.2562 29 ตุลาคม 2562 72
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.2563 29 ตุลาคม 2562 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแสง 13 สิงหาคม 2562 127
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแสง 24 กรกฎาคม 2562 121
ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 21 มิถุนายน 2561 224
สรุป ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 มิถุนายน 2561 235
ประกาศ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาเสียว 21 มิถุนายน 2561 239
ประกาศ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 21 มิถุนายน 2561 242
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หลังร้านค้าชุมชน 21 มิถุนายน 2561 208
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 มิถุนายน 2561 189
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 21 มิถุนายน 2561 201