แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปี2564 26 มีนาคม 2564 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษี 26 มีนาคม 2564 25
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ2563 26 มีนาคม 2564 22
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 26 มีนาคม 2564 24
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3/2563 24 กรกฎาคม 2563 259
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2/2563 24 กรกฎาคม 2563 504
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1/2563 24 กรกฎาคม 2563 391
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4/2562 24 กรกฎาคม 2563 397
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3/2562 24 กรกฎาคม 2563 314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วง 08 เมษายน 2563 421
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยม่วง 25 มีนาคม 2563 272
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 08 พฤศจิกายน 2562 525
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน 05 พฤศจิกายน 2562 395
รานงายผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งป.2562 29 ตุลาคม 2562 326
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.2563 29 ตุลาคม 2562 234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแสง 13 สิงหาคม 2562 253
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแสง 24 กรกฎาคม 2562 243
ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 21 มิถุนายน 2561 348
สรุป ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 มิถุนายน 2561 362
ประกาศ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาเสียว 21 มิถุนายน 2561 385
ประกาศ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 21 มิถุนายน 2561 376
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หลังร้านค้าชุมชน 21 มิถุนายน 2561 344
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 มิถุนายน 2561 308
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 21 มิถุนายน 2561 330