แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 08 พฤศจิกายน 2562 41
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน 05 พฤศจิกายน 2562 17
รานงายผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งป.2562 29 ตุลาคม 2562 15
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.2563 29 ตุลาคม 2562 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแสง 13 สิงหาคม 2562 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแสง 24 กรกฎาคม 2562 44
ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 21 มิถุนายน 2561 156
สรุป ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 มิถุนายน 2561 169
ประกาศ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาเสียว 21 มิถุนายน 2561 160
ประกาศ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 21 มิถุนายน 2561 171
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หลังร้านค้าชุมชน 21 มิถุนายน 2561 151
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 มิถุนายน 2561 135
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 21 มิถุนายน 2561 141