ประชากร

ประชากร       

               เทศบาลตำบลสระแก้ว มีประชากรทั้งหมด 2,105 คน แยกเป็นชาย 1,094 คน แยกเป็นหญิง 1,011 คน และมีจำนวนครัวเรือน 543 ครัวเรือน ( ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอเปือยน้อย )

 

ผู้สูงอายุ        ในเขตเทศบาลตำบลสระแก้ว จำนวน 311 คน แบ่งเป็น

                                      - ชาย           จำนวน 252 คน

                                      - หญิง          จำนวน 159 คน


                   - ได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 311 คน

 

ผู้พิการทุพพลภาพ     จำนวน 80 คน   แบ่งเป็น

                                      - ชาย           จำนวน 55 คน

                                      - หญิง          จำนวน 25   คน


          - ได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล   จำนวน  65   คน