ลักษณะภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลาดรอน จากทิศตะวันตก ลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก ลักษณะพื้นที่ดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำห้วยเลาใหญ่ ลำห้วยเลาน้อย ลำห้วยเสียว ลำห้วยโสกผือ และลำห้วยลำพังชูหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสระแก้วเต็มพื้นที่ จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ

 

                    หมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว ผู้ปกครอง นายวิคิด  ปัสสาวะสัง ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 3 บ้านเก่าค้อ ผู้ปกครอง นายไพศาล  โพธิราช ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 5 บ้านนาเสียว ผู้ปกครอง นายเสถียรพงค์  ศรีสารคาม ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ผู้ปกครอง นายภิรมย์  ปัสสาวะสัง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสระแก้ว เป็น บางส่วน มีจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ

                    หมู่ที่ 7 บ้านวังหิน ผู้ปกครอง นายบุญมี  แก้วอาษา กำนันตำบลสระแก้ว

                    หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว ผู้ปกครอง นายสว่าง  น้อยลำ ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่ 4 บ้านโนนเหลื่อม ผู้ปกครอง นายวิจิตร  ตั้งตระกูล กำนันตำบลสระแก้ว