คำขวัญ

"สระแก้วเรืองนาม

หมูฟาร์มเศรษฐกิจ

หมอนขิตลายสวย

มากด้วยคุณธรรม

น้อมนำประเพณี"