Get Adobe Flash player

pic palad

จ่าสิบเอกวริน  หวานเสนาะ
(รักษาการ)
นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว

pic palad

จ่าสิบเอกวริน  หวานเสนาะ
ปลัดเทศบาลตำบลสระแก้ว

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

003384
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
20
25
111
3045
513
423
3384

Your IP: 34.203.213.116
Server Time: 2019-01-23 19:43:44

พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลสระแก้ว


     1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม  เช่น  ผู้พิการ  คนชรา  เป็นต้น

     2. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

     3. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

     4. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย

     5. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้อง-การของประชาชน

     6. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน

     7. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน

     8. ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

     9. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน

   10. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล

   11. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและจารีตประเพณี