Get Adobe Flash player

pic palad

จ่าสิบเอกวริน  หวานเสนาะ
(รักษาการ)
นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว

pic palad

จ่าสิบเอกวริน  หวานเสนาะ
ปลัดเทศบาลตำบลสระแก้ว

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

002201
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
4
31
104
2003
220
402
2201

Your IP: 54.234.228.185
Server Time: 2018-11-17 06:24:56

พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลสระแก้ว


     1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม  เช่น  ผู้พิการ  คนชรา  เป็นต้น

     2. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

     3. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

     4. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย

     5. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้อง-การของประชาชน

     6. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน

     7. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน

     8. ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

     9. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน

   10. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล

   11. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและจารีตประเพณี